In bài này

Thủ tục đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử

Viết bởi Super User on . Posted in Thủ tục hải quan điện từ

 

- Đối với tổ chức:
+ Thực hiện đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục XIV Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.

+ Nộp bản đăng ký cho Chi cục hải quan điện tử nơi đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử (Mẫu này có thể lấy, in ra tại địa chỉ trang web http://www.customs.gov.vn của Tổng cục Hải quan).


-Đối với cơ quan hải quan:

+ Chi cục trưởng hải quan điện tử cấp tài khoản truy nhập và cấp Giấy công nhận tham gia thủ tục hải quan điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục XIV Quyết định 52/2007/QĐ-BTC hoặc thông báo từ chối có nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

Gửi, nhận thông tin hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được nối mạng qua C-VAN

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Bản đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận bản đăng ký hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân,Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan điện tử
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội nghiệp vụ thông quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Cấp tài khoản truy nhập
- Cấp Giấy công nhận tham gia thủ tục hải quan điện tử

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử: Mẫu 1 Phụ lục XIV Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

+ Danh sách người được uỷ quyền: Mẫu 1 Phụ lục XIV Quyết định 52/2007/QĐ-BTC
ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001
- Luật Giao dịch điển tử số 51/2005/QH11/ngày 29/11/2005
- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điển tử trong lĩnh vực tài chính
- Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử
- Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 750 486

Fax: 0313 750 487

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.