Print

Đơn đề nghị chuyển khẩu hàng hoá nhập khẩu

Written by Super User on . Posted in Loại hình Tạm Nhập - Tái Xuất, Tạm Xuất - Tái Nhập, Chuyển khẩu

 

 

chuyen khauĐơn đề nghị chuyển khẩu hàng hoá nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CỬA KHẨU HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Kính gửi: Chi cục Hải quan..................................

Công ty .................................................. ..............................đề nghị được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan.............................................. ....., kiểm tra hải quan (nếu có) tại............................................... ...cho lô hàng.............................................. .thuộc Tờ khai/vận tải đơn...........................chuyên chở trên PTVT..........., tới cửa khẩu nhập ngày...../...../200.........
Tên hàng:............................................. .................................................. ...........................
Lượng hàng:............................................. .................Trị giá:...........................................
Gồm:.............................container hoặc xe chuyên dùng có số hiệu:........................,hoặc ………………kiện.
Tuyến đường vận chuyển......................với chiều dài............................................... ........
Thời gian vận chuyển:........................................... .................................................. ..........
Công ty...................................cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về:

1. Đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan, niêm phong hãng tàu cho tới khi bàn giao cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu..........,địa điểm kiểm tra hàng hoá ở nội địa................giám sát, quản lý theo qui định.

2. Vận chuyển lô hàng đúng tuyến đường và thời gian, đưa hàng về đúng địa điểm kiểm tra đã đăng ký nêu trên.


..............., ngày tháng năm 20.....
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Kính gửi: Chi cục Hải quan.............................................. ..................................
Đề nghị Chi cục Hải quan …(*) cho lô hàng nêu trên của Công ty.........................thuộc tờ khai hải quan số......................................ngày tháng năm 20.....


Chi cục Hải quan............................
(ký tên, đóng dấu công chức)


Ghi chú: (*)
(1) Đối với lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu phải kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu và phải lấy mẫu, hoặc được miễn kiểm tra thực tế nhưng việc lấy mẫu do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện thì ghi: “Đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu… kiểm tra thực tế hàng hóa và/hoặc lấy mẫu nguyên liệu theo Phiếu lấy mẫu gửi kèm…”.
(2) Đối với lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá nhưng việc lấy mẫu do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thực hiện thì ghi: “Đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu…làm thủ tục chuyển cửa khẩu và niêm phong theo quy định…”.
(3) Đối với lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hoá tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thì ghi:“Đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu…làm thủ tục chuyển cửa khẩu và niêm phong theo quy định…”.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225  3750 486

Fax: 0225 3750 487

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZALO: 0947525660

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners