In bài này

Đơn đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình nhập sản xuất xuất khẩu và loại hình gia công

 

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
Số: ……..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày tháng năm…

ĐĂNG KÝCHI CỤC HẢI QUAN LÀM

THỦ TỤC XUẤT KHẨU SẢN PHẨM SXXK
Kính gửi: Chi cục Hải quan.............................................. ............. thuộc Cục Hải quan.............................................. ..............................................

Tên doanh nghiệp..................; địa chỉ...............; mã số doanh nghiệp............................................ .................................................. ...................

đã làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu tại Chi cục .................................... theo hợp đồng nhập khẩu số............................................ ; tờ khai nhập khẩu số................................................ .................................................. ...........................

Căn cứ quy định tại.... Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, để thuận lợi trong việc làm thủ tục hải quan đề nghị được làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK tại Chi cục Hải quan...............thuộc Cục Hải quan.............................................. .......................

- Mặt hàng xuất khẩu.............................................. .................................
- Mã hàng.................; số lượng............................................. ...................

......., ngày........tháng.......năm ............
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu)


Ý kiến của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 194 /2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, Chi cục Hải quan.......................thuộc Cục Hải quan.................xin chuyển Chi cục Hải quan......................thuộc Cục Hải quan.....................để làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm theo đăng ký trên đây của doanh nghiệp.

......., ngày........tháng.......năm ............
Lãnh đạo Chi cục
(Ký, đóng dấu)

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners