In bài này

Thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản nguyên phụ liệu cung ứng cho hợp đồng gia công

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình nhập sản xuất xuất khẩu và loại hình gia công

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 1335/TCHQ-GSQL
V/v thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 379/HQLS-GSQL ngày 18/3/2011 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về vướng mắc thời hạn thanh khoản nguyên phụ liệu tự cung ứng cho hợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với doanh nghiệp Việt Nam nhận gia công:

Theo quy định tại điểm 2.3, khoản IV, Mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính thì thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công nhập khẩu để cung ứng cho hợp đồng gia công thực hiện theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Theo đó, chính sách thuế, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo loại hình NSXXK.

2. Đối với doanh nghiệp chế xuất:

Theo quy định tại điểm b1, khoản 4, Điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 hướng dẫn thời hạn và địa điểm thanh khoản nguyên liệu, vật tư của DNCX thì đối với loại hình gia công thanh khoản theo quy định về thời hạn thanh khoản hợp đồng gia công tại Chi cục Hải quan nơi thông báo hợp đồng gia công.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu kỹ các quy định trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners