In bài này

Tư vấn các thủ tục Hải Quan để xuất đá vôi

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình kinh doanh mậu dịch

 

Căn cứ vào công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 11/06/2008 của Tổng Cục Hải Quan có hướng dẫn: “1. Việc xuất khẩu đá vôi trắng thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2006/TT-BCN ngày 14/04/2006 của Bộ Công Nghiệp hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản.

2. Vừa qua, Bộ Công thương đã có 2 công văn 4579/BCT-CLH ngày 31/12/2007 và công văn 2960/BCT-CCNg ngày 14/04/2008 về xuất khẩu đá vôi trắng đã được gia công, chế biến theo đó các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá vôi trắng hợp pháp được tiếp tục xuất khẩu sản phẩm đá vôi trắng đã qua gia công, chế biến đến hết ngày 30/06/2008.”

Do đó, hiện nay để xuất khẩu đá vôi trắng đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công thương để biết thêm thông tin chi tiết.

Căn cứ vào mục 1 và 2 phần II Thông tư số: 02/2006/TT-BCN  ngày 14/04/2006 của Bộ Công Nghiệp hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản thì :

« 1. Khoáng sản phải có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau mới được phép xuất khẩu:

a) Được khai thác từ các mỏ không nằm trong quy hoạch và cân đối phục vụ cho chế biến trong nước.

b) Đã qua chế biến đạt tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện quy định tại Danh mục kèm theo Thông tư này. Tiêu chuẩn chất lượng của các loại khoáng sản có yêu cầu hàm lượng % kim loại phải được các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS xác nhận.

2. Doanh nghiệp được phép xuất khẩu khoáng sản là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài và phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

a) Có Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

b) Có Giấy phép chế biến khoáng sản còn hiệu lực, có Hợp đồng mua khoáng sản để chế biến với tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực.

c) Có Hợp đồng mua khoáng sản hoặc Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu khoáng sản với tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc Giấy phép chế biến khoáng sản còn hiệu lực. »

Giải thích thêm :

Căn cứ vào Công văn số 4821/BCN-CLH ngày 24/08/2006 của Bộ Công Nghiệp thì: “Nguồn gốc của khoáng sản khai thác được thể hiện tại Giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, tại Giấy phép khai thác có các thông tin về tên gọi và địa danh mỏ hoặc điểm mỏ được phép khai thác (việc xuất trình Giấy phép khai thác khoáng sản đã được quy định tại khoản a, điểm 2, phần II của Thông tư).

Việc xác định mỏ không nằm trong quy hoạch và cân đối phục vụ cho chế biến trong nước căn cứ vào các cơ sở sau:

- Căn cứ vào Quyết định phê duyệt các dự án Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản do Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng chủ trì lập và được Thủ tướng Chính phủ (hoặc uỷ quyền cho Bộ quản lý ngành) phê duyệt. Tại các Quyết định trên, phần Phụ lục bao gồm danh mục các mỏ cần thăm dò và các mỏ đưa vào khai thác trong kỳ quy hoạch. Các mỏ có tên trong 2 danh mục trên là đối tượng nằm trong quy hoạch và cân đối phục vụ cho chế biến trong nước. Như vậy các mỏ và điểm mỏ không nằm trong các danh mục trên sẽ là đối tượng không nằm trong quy hoạch và cân đối phục vụ chế biến trong nước và được phép xuất khẩu.”

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 750 486

Fax: 0313 750 487

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.