In bài này

Thủ tục hải quan nhập khẩu thịt cừu đông lạnh từ Nga

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình kinh doanh mậu dịch

 


 

- Căn cứ phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 28/05/2010 có hiệu lực ngày 12/07/2010 của Bộ Công thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép tự động đối với một số mặt hàng, theo đó: thịt cừu đông lạnh thuộc mặt hàng phải xin giấy phép tự động khi nhạp khẩu.

- Căn cứ điều 1 Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu có quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm: sản phẩm động vật trên cạn dùng làm thực phẩm; sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm; trách nhiệm và quyền hạn của các bên có liên quan.” 

- Căn cứ điểm 1 công văn 5328/TCHQ-GSQL ngày 13/09/2010 của Tổng Cục Hải quan hướng dẫn thông quan hàng hóa là động vật, sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu: “1. Khi làm thủ tục hải quan cho động vật, sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu (bao gồm động vật trên cạn và động vật dưới nước), cơ quan Hải quan căn cứ vào một trong các giấy tờ quy định tại Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/09/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực từ ngày 10/09/2010 để làm thủ tục và thông quan hàng hóa (không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Giấy đăng ký kiểm dịch và kiềm tra vệ sinh an toàn thực phẩm), các giấy tờ gồm:

- Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật không dùng làm thực phẩm;

- Giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm động vật nhập khẩu dùng làm thực phẩm;

- Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu không dùng làm thực phẩm;

- Giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm;”

Thông tư trên hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu bao gồm các sản phẩm động vật trên cạn và sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm. Do đó thịt cừu đông lạnh khi nhập khẩu phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

 

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 750 486

Fax: 0313 750 487

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.