In bài này

Xuất nhập khẩu Uỷ thác giữa các doanh nghiệp trong nước

Viết bởi Super User on . Posted in Các loại hình khác

 

Uỷ thác mua bán hàng hoá là việc mà theo đó bên được uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận phí uỷ thác.

Bên được uỷ thác mua bán hàng hoá là doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác.

Bên uỷ thác mua bán hàng hoá là doanh nghiệp giao cho bên được uỷ thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình và phải trả phí uỷ thác.


1. Việc uỷ thác lại, nhận uỷ thác của nhiều bên

Bên được uỷ thác không được uỷ thác lại cho bên thứ 3 thực hiện hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá đã ký, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của bên uỷ thác.

Bên được uỷ thác có thể nhận uỷ thác mua bán hàng hoá của nhiều bên uỷ thác khác nhau.


2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Bên được uỷ thác:

a) Quyền

Yêu cầu bên uỷ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác
Nhận phí uỷ thác theo thoả thuận trong hợp đồng uỷ thác

Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã giao cho bên uỷ thác, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.
Yêu cầu bên uỷ thác bồi thường thiệt hại do họ gây ra.

b) Nghĩa vụ

Thực hiện mua bán hàng hoá theo hợp đồng uỷ thác;
Thông báo cho bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác; trong trường hợp có chỉ dẫn của bên uỷ thác phù hợp với hợp đồng uỷ thác thì bên được uỷ thác phải tuân theo chỉ dẫn đó;

Bảo quản, giữ gìn tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng uỷ thác.
Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác
Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận trong hợp đồng uỷ thác

Bên uỷ thác

a) Quyền

Yêu cầu bên được uỷ thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng uỷ thác;
Khiếu nại đòi bên uỷ thác bồi thường thiệt hại do bên được uỷ thác gây ra.

b) Nghĩa vụ

Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;
Trả phí uỷ thác;

Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng uỷ thác của bên thứ 3 trong trường hợp chấp thuận việc uỷ thác lại cho họ;

Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận trong hợp đồng uỷ thác.
Quy chế xuất nhập khẩu uỷ thác giữa các doanh nghiệp trong nước
Xuất nhập uỷ thác là hoạt động dịch vụ thương mại dưới hình thức thuê và nhận làm dịch vụ xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Hoạt động này được thực hiện trên cơ sở hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc nhập khẩu gữa các doanh nghiệp, phù hợp với những quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners